Reglement Lotto PrijzenKnal van Festival Pedal

Artikel 1 – Wedstrijd en wettelijke basis

Hieronder kan u de voorwaarden van de wedstrijd “Lotto Prijzenknal” die wordt georganiseerd door Cravat Events, Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Merodestraat 49 te 2570 Duffel, terug vinden.

Artikel 2 – Deelnemingswijze

Deelneming aan deze wedstrijd is uitsluitend mogelijk via inschrijving aan de Lotto activatiestand, na het invullen van het deelnemersformulier.

Artikel 3 – Looptijd van de wedstrijd

De wedstrijd vindt 4x plaats op het podium. De eerste trekking vindt plaats om 13u00, daarna om 14u00, 15u00 en de laatste om 17u30. De opgegeven uren zijn onder voorbehoud. Het exacte tijdstip zal op de dag zelf tijdig worden gecommuniceerd aan de deelnemers. De wedstrijd eindigt na het uitreiken van de laatste prijzen. De inschrijvingen voor deze wedstrijd sluiten om 17u30.

Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden

§1. De wedstrijd is gratis. Er mag aan worden deelgenomen door alle meerderjarige natuurlijke personen (+18 jaar) die in België verblijven, die zich hebben ingeschreven aan de lotto activatiestand te Geraardsbergen.

§2. Er wordt slechts één deelneming per persoon aanvaard.

§3. Elke twijfel of onregelmatigheid met betrekking tot de identiteit van een winnaar leidt tot zijn uitsluiting uit de wedstrijd en/of het afnemen van zijn prijs, zonder dat de winnaar in kwestie daarvoor enige vergoeding van welke aard dan ook kan eisen.

Artikel 5 – Verloop van de wedstrijd

§1. Om te kunnen deelnemen, dient een deelnemer zich in te schrijven bij de Lotto activatiestand.  

§2. Alle deelnameformulieren worden in 1 glazen box verzameld waarbij de host van deze dag, Olivier Schalbroeck, een trekking houdt. Hij zal met zijn onschuldige hand per trekking 9 winnaars trekken. De exacte uren van de 4 trekkings worden op de dag van het evenement zelf gecommuniceerd in Journal Pedal, alsook in de Lotto activatiestanden waar deelnemers zich kunnen inschrijven.

Artikel 6 – Uitsluiting

In het geval van misbruik, bewezen fraude, vermoeden van fraude of vermoeden van bedrog, behoudt Cravat Events zich formeel het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelneming aan deze wedstrijd. Die uitsluiting gebeurt bovendien zonder enige afbreuk te doen aan het recht van Cravat Events om eventueel een integrale schadevergoeding te eisen van de betrokken deelnemer(s).

Artikel 7 – Verwittiging van de winnaar

§1. De winnaar ontvangt een persoonlijke sms op het vooraf opgegeven telefoonnummer en wordt persoonlijk afgeroepen tijdens de trekking die live zal plaatsvinden op het podium.

§2. Cravat Events zal ervoor zorgen dat de winnaar uiterlijk op 06/07/2019 wordt verwittigd. Onder geen enkel beding kan de prijs worden geruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Het is de winnaar verboden zijn prijs door te verkopen.

Artikel 8 – Prijs van onderhavige wedstrijd

§1. De prijs van onderhavige wedstrijd is de volgende:

13u00:
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van €30,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van €20,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van  €10,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.

2e trekking:
14u00:
    – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van €30,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van €20,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van  €10,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.

3e trekking:
15u00:
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van €30,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van €20,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van  €10,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.

4e trekking:
17u30:
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van €30,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van €20,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.
   – 3 winnaars: voor iedere winnaar een cadeaubon ter waarde van  €10,00, in te ruilen in de Lotto activatiestand.

In totaal komt dit neer op:
12 x 1 cadeaucheque ter waarde van €10,00, in te ruilen in de lotto activatiestand.
12 x 1 cadeaucheque ter waarde van €20,00, in te ruilen in de lotto activatiestand.
12 x 1 cadeaucheque ter waarde van €30,00, in te ruilen in de lotto activatiestand.

Artikel 9 – Ontvangen van de prijs

§1. Cravat Events kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de winnaar na ontvangst zijn prijs verliest.

§2. Er wordt maximum één prijs per persoon toegekend.

Artikel 10 – Verantwoordelijkheden

§1. Cravat Events behoudt zich het recht voor om onderhavige wedstrijd hetzij in zijn geheel, hetzij gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, met name –maar niet uitsluitend- in onverwachte omstandigheden, in gevallen van overmacht of bij wijziging van het reglement. Wanneer er zich een wijziging, een uitstel, een inkorting of een annulering zou voordoen, dan kunnen noch de deelnemers aan de wedstrijd noch andere personen enig recht laten gelden op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

§2. Noch Cravat Events zelf, noch haar personeelsleden, noch derden waarop zij in het kader van deze wedstrijd een beroep doet, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna wordt opgesomd: – gebrekkige gegevensoverdrachten bij de inschrijving; – om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan de wedstrijd, de bepaling van de winnaar en de toekenning van de prijs.

§3. Evenmin kan Cravat Events aansprakelijk worden gesteld bij wijziging, inkorting of annulering van onderhavige wedstrijd wegens een geval van overmacht of in een omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van Cravat Events.

Artikel 11 – Bescherming van persoonlijke gegevens

§1. Iedereen die aan deze wedstrijd deelneemt, stemt ermee in dat zijn persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt voor deze wedstrijd. De persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd of gebruikt voor andere doeleinden.

§2. De deelnemers stemmen ermee in dat zijn persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt voor deze wedstrijd.

§3. Elke deelnemer van deze wedstrijd heeft toegang tot zijn persoonlijke gegevens. Hij heeft tevens het recht om die persoonlijke gegevens te laten corrigeren.

Artikel 12 – Aanvaarding van het reglement

Wie aan onderhavige wedstrijd deelneemt, stemt in met dit reglement en voorts ook met alle beslissingen die door Cravat Events zouden kunnen worden genomen om de promotie-actie vlot te laten verlopen.

Back